Tin chi tiết
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q. 1268 Tp HCM    (30/11/19)

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 về củng cố, xây dựng Đảng; giáo dục, bồi dưỡng đảng viên về nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng

 Qua nội dung chuyên đề, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên nhận thức rõ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng của sách lược công tác đối ngoại quốc tế. Mỗi cá nhân phải tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tỉnh táo trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; cần đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của bản thân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phải thực sự gương mẫu, nói đi đối với làm ; đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2019 về  "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

    Lượt xem ( 14)

Tin tức khác